ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2556แพทย์ชำนาญการ สาขาสูตินรีเวชวิทยารพ.ราชวิถี
2544 - 2547นายแพทย์ 5รพ.บุรีรัมย์