ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ รพ.ราธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.ราธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2556แพทย์รพ.รามาธิบดี
2552 - 2553แพทย์รพ.ท่ากระดาน
2551 - 2552แพทย์รพ.พหลพลพยุหเสนา

บทความที่เกี่ยวข้อง