ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธณัฐ วิทยานุลักษณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร รังสีวิทยาทั่วไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต