ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2551แพทย์ใช้ทุน สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความที่เกี่ยวข้อง