ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาโทสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558Integrative Medicine DoctorTRIA Health & Beauty Institute Piyavet Hospital
- 2557Integrative Medicine DoctorDii-Divana Wellness Clinic
- 2553แพทย์ใช้ทุนร.พ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี