ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(OHC) นพ.เธียรชัย เรียวโชติสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อาชีวเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี-มหิดล
วว.อายุรศาสตร์รามาธิบดี-มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดี-มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2529 - 2549อายุรแพทย์รพ.ตากสิน
2523 - 2525อายุรแพทย์รพ.พุทธชินราช