ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.