ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์