ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(OHC) พญ.ยิ่งนรา เลิศประวิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อาชีวเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์รพ.นพรัตนราชธานี
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพรพ.ยันฮี
2552 - 2553แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.สมุทรสาคร
2550 - 2552แพทย์ประจำคลินิกพนักงานรพ.พญาไท 2
2550 - 2550แพทย์เวชปฏิบัติรพฬมหาชัย 2