ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ธานัน จารุประกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต สาขาทันตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2559ทันตแพทย์ปฎิบัติการ จัดฟันโรงพยาบาลพญาไท1