ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)

Image
เข้ารับบริการได้ถึง
31/01/24
สอบถามรายละเอียด

รายละเอียดแพ็กเกจ

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 50-59 ปี)
รายการตรวจ
1. ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Screening by Ophthalmologist)
4. ตรวจคัดกรองการได้ยิน (Hearing Test)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
10. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
12. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
13 ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
14. ตรวจการทํางานของไต (eGFR)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
16. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
17. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
18. ตรวจการทํางานของตับ (GGT)
19. ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase)
20. ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein)
21. ตรวจการทํางานของตับ (Bilirubin)
22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
24. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
26. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลําไส้ใหญ่ (CEA)
27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
28. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
29. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
30. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
31. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
32. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
33. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
34. ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler)


ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี)
รายการตรวจ
1. ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Screening by Ophthalmologist)
4. ตรวจคัดกรองการได้ยิน (Hearing Test)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
10. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
12. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
13 ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
14. ตรวจการทํางานของไต (eGFR)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
16. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
17. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
18. ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase)
19. ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein)
20. ตรวจการทํางานของตับ (Bilirubin)
21. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลําไส้ใหญ่ (CEA)
25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
26. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
27. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
28. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
29. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า (Breast Physical Examination)
30. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)
31. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynaecologist Physician Examination)
32. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
33. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
34. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
35. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
36. ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler)
37. ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry (Lumbar Hip)

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ


เงื่อนไขการรับบริการแพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on)

 

1. แพ็กเกจราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
2. ระยะเวลาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566
3. สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
4. แพ็กเกจซื้อเพิ่มราคาพิเศษ (add on) สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัย อย่างน้อย 1 แพ็กเกจ ก่อนเท่านั้น
5. กรณีที่ผู้เข้ารับบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัยกับแพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on) ในวันเดียวกัน และผู้เข้ารับการตรวจคนเดียวกัน ไม่ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม
6. ผู้เข้ารับบริการ ต้องชำระค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาลเพิ่มเติมตามจริง ในกรณีดังนี้
– ผู้เข้ารับบริการคนเดียวกัน แต่ใช้บริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัย คนละวัน..กับแพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on)
– ผู้เข้ารับบริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัย โอนสิทธิ์แพ็กเกจซื้อเพิ่ม (add on) ให้กับท่านอื่น ผู้ที่เข้าใช้บริการแพ็กเกจซื้อเพิ่ม ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

20,900.00 THB

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 50-59 ปี)

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

19,500.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจฮอร์โมน 7 รายการ สำหรับผู้หญิง Anti Ageing Female Wellness

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

3,300.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจหาสาเหตุกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,790.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจหาสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือน

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

3,000.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจหาสาเหตุภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,890.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,090.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

1,899.00 THB

แพ็กเกจเสริม รับสิทธิ์ซื้อเพิ่ม ราคาพิเศษ! ตรวจคราบหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24

2,800.00 THB


Loading...
Loading...
Loading...

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (อายุ 50-59 ปี)

พญาไท ศรีราชา

เข้ารับบริการได้ถึง 31/01/24