นโยบายความเป็นส่วนตัว

เครือโรงพยาบาลพญาไททั้งหมด มุ่งมั่นที่จะคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี หน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • “ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 • “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล
 • “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน บุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการ ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • “กลุ่มบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ” หมายถึง บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตไม่ ว่าจะจดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ด้วย
 • “สถานพยาบาลในเครือข่าย” หมายถึง สถานพยาบาลในกลุ่มหรือในเครือข่ายของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและในต่างประเทศ

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วน บุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
  – “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  – “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
  บริษัทกำหนดให้บุคคลภายนอกข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้ บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะ ไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 2. บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบ ประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประ เทศไทยหรือต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำ สัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing นั้นให้กับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
 3. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้หน่วยงานราชการ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติ ตามคำสั่งศาล
 4. การเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงหรือการให้บริการ Phyathai Website ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอลบบัญชีผู้ใช้บริการ Phyathai Website โดยติดต่อที่ Call Center 1772 หรือ [email protected]