ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สมอัช บุณยานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วรากร เทียมทัด

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.คัทลียา คุณาวุฒิ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ปรางทอง จิตตานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ปรารถนา หิรัญพัทรวงศ์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สมาน จังตระกูลชัย

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ภัทนี สามเสน

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พรชัย สิมะโรจน์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อารดา มกรพงศ์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุเมธ วาณิชวรานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์