ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สามิตรา กลีบบุบผา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.สุชาดา ไทยาภิรมย์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.ยุทธสิทธิ์ ธนพงศ์พิพัฒน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.อชิรญา ชนะพาล

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์