ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.วสันต์ สุเมธกุล

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ. นวลักษณ์ อ่อนศรี

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.โสฬส จาตุรพิศานุกูล

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.สำราญ กลิ่นแพทย์กิจ

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. สมศรี อัศวินพร

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.กิตติพงษ์ ผลสุวรรณชัย

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ศานต์ ตรีวิทยาภูมิ

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.พัฒนา เต็งอำนวย

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. ภิญโญ ชยสิริโสภณ

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ชยวัจน์ สีบุญเรือง

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.นุชภา รัตนจรัสโรจน์

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. สุพัฒน์ วาณิชย์การ

คลินิกอายุรกรรม โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.โชติมา พิเศษกุล

คลินิก โรคไต

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์