ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ปริย แก้วประดับ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทญ. ศศิวรรณ เวสยาสถิต

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

รศ.ทพ. พันธุ์เลิศ แสนอาจหาญ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ศิริวรรณ ส่งวัฒนา

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.วารุณี ทวีรัตนพานิชย์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.นภาพร ธรรมวิวัฒน์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.สุปราณี อภิปัญญาโสภณ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทญ. วาณี พูนภักดี

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. สุชาดา ศังขวณิช

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.ณัฐพล เชิดชูจิต

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.สมชาย กมลรุ่งวรากุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ. เอนก กุมาร

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐพร

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธุ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ปฏิมา นิยมเสน

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.สุทธ์ พันธุ์สว่างวงศ์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทญ.ลีล่า เลาหวิรภาพ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. เตือนใจ หุตางกูร

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.อนรรฆพันธุ์ คำตัน

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ธีรนุช สัณหรัติ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.อริยะ ปัตตพงศ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. ปรียา ทองทักษ์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.ไพฑูรย์ มงคลนาม

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพ.ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทญ. ลดาวัลย์ สายน้ำทิพย์

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทญ. สราญลักษณ์ เหมหงษา

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ทพ.กุลธวัช วงศ์บุญเกื้อกูล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ทพญ.วิภา ทรัพย์ทวีชัยกุล

แผนกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย

คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์