นพ. ชนทัต ไตรทอง

นพ. ชนทัต ไตรทอง

นพ. ชนทัต ไตรทอง


ความชำนาญ
อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
สาขา

การศึกษา

  • 2547 – 2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2553 – 2556 แพทย์เพิ่มพูนทักษะแผนกอายุรกรรม, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2556 – 2559 อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2561 – 2563 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(08:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(13:00 - 20:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 15:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(08:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(13:00 - 20:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 15:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(08:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(13:00 - 20:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 15:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(08:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 16:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(13:00 - 20:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(09:00 - 15:00)

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

(08:00 - 16:00)
Loading...
Loading...