Image

นพ. อิสระ สังฆวะดี

นพ. อิสระ สังฆวะดี


ความชำนาญ
กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
สาขา

การศึกษา

  • 2540 – 2546 ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2548 – 2551 กุมารแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2548 – 2551 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2553 – 2555 อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • 2555 – 2555 The epilepsy Center-Clinical NeurophysiologyEEG and epilepsy Course, Cleveland ClinicOhioUSA

ตารางออกตรวจ

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 15:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 17:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 16:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 15:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 17:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 16:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 15:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 17:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 16:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 15:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(09:00 - 17:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 16:00)

คลินิกเด็กสุขภาพดี

(10:00 - 20:00)
Loading...
Loading...