นพ. ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

นพ. ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

นพ. ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล


ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
สาขา

การศึกษา

  • 2510 – 2516 แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2553 – 2553 วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ , โรงพยาบาลเลิศสิน กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ

สถาบันกระดูกและข้อ

(17:00 - 19:00)

สถาบันกระดูกและข้อ

(17:00 - 19:00)

สถาบันกระดูกและข้อ

(17:00 - 19:00)

สถาบันกระดูกและข้อ

(17:00 - 19:00)
Loading...
Loading...